Home / Gjimnazi / PROÇESI MËSIMOR

PROÇESI MËSIMOR

procesi-mesimor

Ne kurrikul perfshihet reformimi i programeve , teksteve, mesimdhenies, vleresimi i nxenesve, kualifikimi i mesuesve.

Gjimnazi “Mesonjetorja DERTLIU” FIER  punon me programet e Ministrise se

Arsimit dhe te Shkences, ne baze te Udhezuesit per zhvillimin e kurrikules se re te Gjimnazit.

Kurrikula e re mbeshtetet ne nje dokumentacion kurrikular te plote ku perfshihen korniza kurrikulare, standartet e fushave te te nxenit, programet lendore.

Kurrikula bazohet ne:

a)     Lendet berthame, te cilat jane te detyrueshme  per te gjithe nxenesit.

b)    Lendet me zgjedhje , ku nxenesve u jepen te gjitha mundesite  qe perfshihen ne cdo fushe te te nxenit.

c)     Gjuhet e huaja jane : Gjuha Angleze me metodat  e Cambridge , Oxford dhe Longman , me objektivin qe  50-60 %  e  Maturanteve konkurojne per Certifikaten e FCE  dhe TOEFL .

Ne  shkollen  tone   zhvillohet  Gjuha Italiane dhe Gjuha Frenge.