PROGRAMI

PROGRAMI

Shkolla 9-vjecare private “Mesonjetorja Dertliu” Fier punon me programet e Ministrise se Arsimit dhe Shkences.

Duke iu permbajtur reformimit te vazhdueshem te programeve, teksteve si dhe duke permiresuar mesimdhenien e kualifikim e trajnimin e mesuesve, shkolla 9-vjecare private “Mesonjetorja Dertliu” synon te percielle tek nxenesit koncepte te sakta shkencore dhe njohuri te qendrueshme.

Ne shkollen tone zbatohen planet mesimore te miratuar nga MASH.

a) Gjuhet e huaja ne shkollen tone jane:

Gjuha angleze: Punohet me metodat e Oxfordit.

Kjo gjuhe e huaj me miratim te MASH-it ne shkollen tone fillon qe nga klasa e pare dhe e dyte me metoden audio vizuale. Ne klasat e pesta, te gjashta dhe te shtata kjo gjuhe zhvillohet me plus 1 ore me shume se plani mesimor.

Gjuha italiane:

Zhvillohet si lende e dyte, shtese ne programin mesimor nga klasa e gjashte deri ne te nenten.

b) Informatike:

Kjo lende ne shkollen tone fillon dhe zhvillohet qe nga klasa e peste dhe e gjashte si shtese ne programin mesimor.